Abonneer nu

Trends in het nieuws

FOUNDATION
GEBRUIKSAANWIJZING

Het principe van de Stichting is het verlenen van financiële steun aan bestaande verenigingen.
Elke werknemer die meer dan twaalf maanden bij het bedrijf in dienst is, kan een project indienen in verband met een van de drie door de Stichting vastgestelde gebieden.
Het voorgestelde project kan een vereniging, een zelfhulpstructuur of een studentenregeling dienen.

MAPINHOUD

  • Een presentatie van de vereniging en haar doel
  • Een beschrijving van het bij de Stichting ingediende project met vermelding van het thema waarop het betrekking heeft
  • Een motivatiebrief van de werknemer die de aanvraag heeft ingediend
  • Een gedetailleerde begroting

STICHTINGSFINANCIERING

Jaarlijkse deelname van elke dochteronderneming, tot 1% van de VOC, met een minimale totale verplichting van 100.000 euro per jaar.

SELECTIECRITERIA

De selectie van de aanvragen wordt toevertrouwd aan het stuurcomité van de Stichting, dat bestaat uit de directeur en een vertegenwoordiger van elk land.
Het comité komt om de drie maanden bijeen om de aanvragen te onderzoeken en een beslissing te nemen over de ontvankelijkheid ervan.
Onder de onderzochte criteria: de motivatie van de vertegenwoordigers van de vereniging en de sponsor*, het aantal oudere begunstigden, de originaliteit van het project en de mogelijkheid voor andere werknemers om zich aan te sluiten. Het project moet binnen een jaar na de aanvraag worden uitgevoerd.

 

* De sponsor is niet noodzakelijk degene die het uitvoert,
wat inhoudt dat andere werknemers van de onderneming of van andere merken van de groep eraan kunnen deelnemen

STICHTINGSFINANCIERING

De reikwijdte van de acties en projecten strekt zich uit tot de landen waar Damartex aanwezig is (Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Tunesië).

WAT IS DE ROL VAN DE SPONSOR?

De sponsor is het belangrijkste aanspreekpunt van de Stichting in haar contacten met de gesponsorde vereniging.
Hij/zij zorgt ervoor dat de vereniging onder zijn/haar collega's en management wordt gepromoot om zoveel mogelijk werknemers aan te moedigen bij de voorgestelde acties betrokken te raken of nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling ervan te overwegen.
De sponsor verbindt zich ertoe het project gedurende de gehele looptijd ervan te volgen en regelmatig verslag uit te brengen over de voortgang ervan.
Hij/zij stelt de Stichting onmiddellijk op de hoogte indien het project moeilijkheden ondervindt bij de uitvoering of indien hij/zij constateert dat het geld niet voor het beoogde doel wordt gebruikt.

DOSSIER
Een project indienen

Download het bestand in het Frans

Download het bestand in het Engels

Download het bestand in het Duits

Download het bestand in het Nederlands