Abonneer nu

Trends in het nieuws

FOUNDATIE
GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Het principe van de Stichting is het financieel ondersteunen van bestaande verenigingen.
Elke werknemer die meer dan twaalf maanden bij het bedrijf werkt, kan een dossier aanmaken dat betrekking heeft op een van de drie door de Stichting geïdentificeerde gebieden.
Het voorgestelde project kan een vereniging, een zelfhulpstructuur of een studentenfaciliteit dienen.

MAPINHOUD

  • Een presentatie van de vereniging en haar doel
  • Een beschrijving van het bij de Stichting ingediende project met vermelding van het thema waarop het betrekking heeft.
  • Een schriftelijke motivatiebrief van de werknemer die het verzoek indient.
  • Een gedetailleerde begroting

STICHTINGSFINANCIERING

Jaarlijkse deelname van elke dochteronderneming, tot 1% van de VOC, met een minimale totale verplichting van 100.000 euro per jaar.

SELECTIECRITERIA

De selectie van de aanvragen wordt toevertrouwd aan de stuurgroep van de Stichting, die bestaat uit de directeur en een vertegenwoordiger van elk land.
Het comité komt om de drie maanden bijeen om de dossiers te onderzoeken en te beslissen over de ontvankelijkheid ervan.
De bestudeerde criteria waren onder meer: de motivatie van de vertegenwoordigers en de sponsor van de vereniging*, het aantal senior begunstigden, de originaliteit van het project en de mogelijkheid voor andere werknemers om zich bij het project aan te sluiten. Het project moet binnen een jaar na de aanvraag worden uitgevoerd.

PERIMETER

De reikwijdte van de acties en projecten strekt zich uit tot de landen waar Damartex aanwezig is (Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Tunesië).

* De sponsor is niet noodzakelijkerwijs degene die het uitvoert,
wat betekent dat andere werknemers van de onderneming of andere merken van de groep kunnen deelnemen aan het bedrijf of andere merken van de groep.

WAT IS DE ROL VAN DE SPONSOR?

De sponsor is het belangrijkste contactpunt van de Stichting in haar uitwisselingen met de gesponsorde vereniging.
Hij zal ervoor zorgen dat het door zijn collega's en het management wordt gewaardeerd om zoveel mogelijk medewerkers aan te moedigen om betrokken te raken bij de voorgestelde acties of om nieuwe mogelijkheden voor zijn ontwikkeling te overwegen.
De sponsor verbindt zich ertoe het project gedurende zijn hele levenscyclus te volgen en regelmatig verslag uit te brengen over de voortgang ervan.
Hij zal de Stichting onmiddellijk op de hoogte brengen als het project moeilijkheden ondervindt bij de uitvoering ervan of als hij merkt dat het geld wordt onttrokken aan het gebruik ervan.

FILE
Een project indienen